+48 222 99 74 74 biuro@probitasfinance.pl
PL EN

Usługi
dodatkowe

To usługa idealna dla przedsiębiorców, których kontrahenci nie wywiązali się z wypłacenia określonych należności. Faktoring to kilka usług w jednym. Do najważniejszych należą: finansowanie wierzytelności w obrotach krajowym i zagranicznym, rejestracja i inkaso wierzytelności. Faktoring to także: - monitorowanie i rozliczanie dokonywanych przez kontrahentów spłat wierzytelności, - sporządzanie zestawień wierzytelności kontrahentów (zarówno dokonanych jak i przeterminowanych), - przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów - jeden produkt i jedna umowa.

Sieci franczyzowe na dobre zadomowiły się w Polsce i stanowią świetną alternatywę dla autorskiego pomysłu na biznes. Rozpoznawalność danej marki i jej potencjał promocyjny w zestawieniu z umiejętnościami franczyzobiorców przynoszą bardzo często znakomite rezultaty. Nasza usługa zapewnia kompleksowe finansowanie sieci franczyzowych. Z jednej strony model finansowania jest przygotowywany w oparciu o kompleksową analizę finansową i biznesową systemu franczyzowego jako całości, z drugiej odpowiada indywidualnym potrzebom franczyzobiorcy w chwili otwarcia działalności. Podstawowym atutem całego modelu jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do warunków funkcjonowania całej sieci franczyzowej.

Nieruchomości to jeden z podstawowych i najbardziej wartościowych kapitałów, jakie może posiadać dane przedsiębiorstwo. Żeby sfinansować ich budowę możecie skorzystać z jednego z proponowanych przez nas kredytów firmowych lub wybrać specjalną usługę finansowania nieruchomości komercyjnych. Środki pozyskane w ramach tej usługi możecie przeznaczyć na:

  • zakup nieruchomości komercyjnej przeznaczonej do użytku lub będącej w trakcie budowy,
  • zakup gruntu pod budowę nieruchomości,
  • budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę posiadanej nieruchomości,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na zakup lub budowę, rozbudowę nieruchomości,
  • finansowanie podatku VAT płaconego w czasie budowy, spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na budowę nieruchomości.

Przyznawana kwota kredytu może sięgać od 1 000 000 PLN do 7 000 000 EUR. Okres kredytowania waha się od 2 lat (na finansowanie działek budowlanych) do 18 (na nowe inwestycje). Oprocentowanie (stałe lub zmienne) oparte zostaje na stawkach rynkowych WIBOR/LIBOR/EURIBOR, a płatność odsetek przyjmowana jest miesięcznie lub kwartalnie.

Przydaje się szczególnie przy transakcjach zagranicznych i jest pewnym zabezpieczeniem interesów klienta. Jeżeli wysyłasz towar do swojego zagranicznego kontrahenta, możesz złożyć w banku instrukcję inkasa, a odpowiednie dokumenty zostaną wydane kontrahentowi w zamian za zapłatę należności, akcept weksla lub np. za gwarancją banku. Dzięki temu bank zapewnia kontrolę nad towarem i minimalizuje ryzyko braku lub opóźnienia płatności przez kontrahenta.

To kolejna forma zabezpieczenia interesów zarówno eksporterów jak i importerów w handlu zagranicznym. Z tą różnicą, że akredytywę podejmuje importer. Wówczas bank zobowiązuje się do wypłacenia odpowiedniej należności eksporterowi po przedstawieniu przez niego właściwych dokumentów. Gdy zdecydujecie się na akredytywę bankową, wówczas wyeliminujecie ryzyko różnic w interpretacji dokumentów pomiędzy wami a kontrahentem. Ponadto będziecie posiadać gwarancję, że bank nie wypłaci żadnych należności eksporterowi, jeśli dokumenty w jakikolwiek sposób nie będą zgodne z warunkami umowy.

Model ten uwzględnia wszystkie opłaty leasingowe do całkowitego kosztu uzyskania przychodu. Realizacja transakcji w tej formie uzależniona jest od następujących warunków: - umowa musi być zawarta na czas określony - minimalny okres obowiązywania umowy powinien stanowić co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji - suma opłat netto nie może być mniejsza niż wartość początkowa środka trwałego.

Model ten nie ma możliwości wykupu, dlatego korzystający staje się właścicielem przedmiotu dopiero po zapłaceniu ostatniej raty. Leasing finansowy uwzględnia do kosztu uzyskania przychodu tylko część raty stanowiącej odsetki oraz odpisy amortyzacyjne. Realizacja transakcji w tej formie uzależniona jest od następujących warunków: - umowa musi być zawarta na czas określony - suma opłat netto nie może być mniejsza niż wartość początkowa środka trwałego. - umowa musi zawierać postanowienie o prawie Korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacji. Leasing finansowy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest klasyfikowany jako dostawa towaru. Z tego względu Finansujący musi wystawić fakturę na VAT od wszystkich opłat leasingowych po przekazaniu przedmiotu leasingu.

Leasing zwrotny zakłada, iż Korzystający odsprzedaje Finansującemu swój środek trwały w zamian za gotówkę, korzystając później ze wspomnianego środka trwałego na podstawie umowy leasingu. Model ten może być realizowany w postaci leasingu finansowego lub operacyjnego.

Kontakt

Probitas Finance
ul. Okulickiego 77D / 6
71-035 Szczecin

tel. +48 222 99 74 74 biuro@probitasfinance.pl fb.com/probitas.finance

Napisz do nas

captcha
 (wymagane) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...