+48 222 99 74 74 biuro@probitasfinance.pl
PL EN

Regulamin serwisu

Niniejsza regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego przez jego użytkowników.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem probitasfinance.pl („serwis”) jest prowadzony przez Probitas Finance Michał Dańczak z siedzibą w Szczecinie (71-082), adres: ul. Barbakan 1 lok. 2, NIP: 5423048844, REGON: 321358262, adres poczty elektronicznej: biuro@propitasfinance.pl („Spółka”).

§ 2. Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Spółka jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 2. Serwis jest administrowany i redagowana przez Spółkę.
 3. W zakresie świadczonych usług w serwisie Spółka umożliwia użytkownikowi przez czas nieoznaczony:
 • zadawanie pytań w drodze formularzy kontaktowych;
 • przesyłanie zgłoszeń rekrutacyjnych w drodze formularzy rekrutacyjnych;
 • zamówienie informacji handlowych, tzw. Newsletterów.
 1. Korzystanie z usług w serwisie jest dobrowolne.
 2. Serwis przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba prawna.
 3. W celu zadania pytania bądź przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego użytkownik powinien podać w szczególności swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres poczty elektronicznej.
 4. Zakazuje się dostarczania przez użytkownika w serwisie treści o charakterze bezprawnym w szczególności nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość bądź uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika, którego działania naruszają Regulamin.
 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zakończyć korzystanie z serwisu poprzez opuszczenie serwisu.
 8. Zamówienie informacji handlowych wymaga zgody użytkownika. Zgoda może być odwołana w każdej chwili, bez podawania przyczyny w szczególności poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej: biuro@probitasfinance.pl
 9. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 10. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym lub innym urządzaniem multimedialnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:
 • przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0., Mozilla Firefox w wersji co najmniej 6.0., Safari w wersji co najmniej 6.0 lub Google Chrome w wersji co najmniej 6.0,
 • włączona obsługa plików cookies i JavaScript,
 • monitor o rozdzielczości minimum 1024×768 pikseli.
 1. W razie korzystania przez użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 12 i 13 powyżej, Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@probitasfinance.pl lub listownie na adres: Probitas Finance Michał Dańczak, ul. Barbakan 1 lok. 2, 71-082 Szczecin.
 3. Spółka będzie ustosunkowywać się reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w serwisie w zakładce poświęconej polityce prywatności.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422 ze zm.).
 3. Spółka udostępnia Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu użytkownika.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 22 lutego 2016 r.